Ενεστώτας, Παρατατικός, Εξακολουθητικός Μέλλοντας Ενεργητικής Φωνής: πώς τους ξεχωρίζουμε

Στον Ενεστώτα, τον Παρατατικό και τον Εξακολουθητικό Μέλλοντα όλα τα ρήματα έχουν το ίδιο θέμα (βάφ-ω, έ-βαφ-α, θα βάφ-ω). Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, όταν χρειάζεται να κλίνουμε ένα ρήμα ή να το μεταφέρουμε σε άλλους χρόνους.

Στους τρεις παραπάνω χρόνους (Ενεστώτα, Παρατατικό, Εξακολουθητικό Μέλλοντα) τα ρήματα δηλώνουν κάτι που έχει διάρκεια. Όμως, ο Ενεστώτας δείχνει κάτι που έχει διάρκεια στο παρόν (τώρα), ο Παρατατικός στο παρελθόν (πριν, χθες) και ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας στο μέλλον (μετά, αύριο).